สถานการณ์การระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.พ. มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 83,776 ราย เสียชีวิตแล้ว 2,858 ราย รักษาหายแล้ว 36,543 ราย  สายการบินหลายสายยกเลิกเที่ยวบิน หรือจำกัดเที่ยวบิน ขณะที่ประเทศต่างๆ ก็ทยอยออกมาตรการเพื่อสกัดกั้นและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

อินเดีย 

กําหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และฮ่องกง ต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนในร่างกาย หรือ Thermoscan และต้องกรอกแบบฟอร์มสาธารณสุขของอินเดีย

 

สหราชอาณาจักร 

ขอให้บุคคลที่เข้าคุณสมบัติด้านล่างทั้ง 2 ข้อ หลีกเลี่ยงการออกไปพบปะผู้คน และติดต่อ National Health Servcie (NHS) หรือแพทย์ประจําตัว โดยคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่

(1) เดินทางมาจากไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และ มาเก๊า ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และ

(2) พบว่ามีอาการไข้หวัด ไอ และหายใจติดขัด

ไต้หวัน 

ออกประกาศแจ้งเตือนระดับการระบาดของโรคในไทยเป็นระดับที่ 1 (Watch) โดยผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรจะปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันทั่วไปของท้องที่ 

อิสราเอล 

ขยายเงื่อนไขการคัดกรองผู้ที่เดินทางไปยังอิสราเอล ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางไป ไทย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  และมาเก๊า ใน 14 วันที่ผ่านมา

– ออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนพิจารณาความจําเป็นในการเดินทางไปไทย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเก๊า เกาหลีใต้  และไต้หวัน

– ประกาศให้บุคคลทุกคนสัญชาติที่เดินทางกลับจาก ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2563 เป็นต้น home quarantine เป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล 

– สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ขอร้องให้ไทยยุติการส่งแรงงาน ไปอิสราเอลจนกว่าจะมีการแจ้งใหม่ เนื่องจากกลัวว่าแรงงาน ไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ home quarantine ของอิสราเอลได้

– ปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งทางอากาศ ทางเรือและทางบกต่อบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ถือสัญชาติหรือมีถิ่นพํานักในอิสราเอล

เกาหลีใต้

แนะนําให้ประชาชนจํากัด/ หลีกเลี่ยงการเดินทางเยือน 6 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่ง WHO ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาด ภายในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และ สิงคโปร์ – ให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนมาก อาทิ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่มีอาการไอหรือมีไข้ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ด้วย (เดิมทีบังคับใช้เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจีนเท่านั้น)

สเปน 

แนะนําให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไทยตรวจสอบข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุขสเปนก่อนการเดินทาง (ในขณะนี้ ยังไม่พบการออก travel advisory สําหรับการเดินทางมาไทยจาก สธ. สเปน)

บรูไน 

ออกประกาศแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) (รวมถึงไทย) เฉพาะกรณีจําเป็น

มาเลเซีย 

จัดทําแนวปฏิบัติด้านการสาธารณสุขให้นายจ้างที่มีลูกจ้างที่เดินทางกลับมาจากไทย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สิงคโปร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานของลูกจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ

(1) ให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจร่างกายโดยทันที โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(2) อนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดหรือลาป่วย รวมถึงอนุมัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัทในช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine period)

(3) จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ หากช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรคเกินจํานวนสิทธิในการลาป่วย หรือสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัท 

(4) จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเต็มจํานวนในระหว่างช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรค

โรมาเนีย 

ยกระดับคําเตือนการเดินทางไปประเทศไทย โดยรายงานว่า พื้นที่สุ่มเสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

ตุรกี 

ยกระดับการตรวจ/คัดกรอง โดยให้มีการตรวจจับอุณหภูมิของร่ายกาย โดย Thermal Camera ผู้โดยสารต่างประเทศทุกเที่ยวบิน (จากเดิมที่ตรวจเฉพาะผู้ที่เดินทางจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้  มาเลเซีย และ ไทย)

นิการากัว 

สธ. มีมาตรการคัดกรองพิเศษสําหรับผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ รวมทั้งไทย และผู้ที่ปรากฏอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือมีไข้ โดยจะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังเป็นเวลา 7 วัน

รัสเซีย 

ส่ง จนท. สธ. เข้าตรวจบนอากาศยานที่เดินทางเข้าประเทศก่อนอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากไทยของบริษัทการบินไทยด้วย 13 คาซัคสถาน ประกาศให้บุคคลที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มากกว่า 10 กรณี ต้องถูกกักบริเวณที่ในพักของตนเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีบุคลาการแพทย์มาตรวจอาการที่ที่พักเป็นประจําทุกวัน หลังจากนั้น จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาล ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยอีก 10 วัน ประเทศดังกล่าว ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม  อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส

บาห์เรน 

ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้ามาบาห์เรน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ห้ามคนต่างชาติ(หมายถึงทุกสัญชาติ รวมทั้งคนไทย ที่ไม่มีถิ่นพํานัก/ไม่มีวีซ่าทํางานในบาห์เรน) ที่เคยเดินทางไปยัง ประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ภายใน 14 วันก่อนหน้าเดินทางเข้ามายังบาห์เรน

(2) สําหรับผู้ที่มีถิ่นพํานักในบาห์เรน (รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทํางาน วีซ่าครอบครัว และ Flexi Work Permit ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว) ที่เคยเดินทางไป ประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ภายใน 14 วันก่อนหน้า จะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการแนะนําจากองค์การอนามัยโลก

 

คิริบาส 

ประกาศ travel advisory ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตาม WHO Sit Report จํานวน 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทย ต้องอยู่ในประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าคิรีบาส และขอความร่วมมือให้พลเมืองและผู้มีถิ่นพํานักหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว

กัวเตมาลา 

ออกมาตรการคัดกรองพิเศษ คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจสอบประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทางอย่างละเอียด ต่อผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อ รวมถึงไทย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 

ประกาศเตือนเฉพาะคนชาติยูเออีให้งดเว้นการเดินทางไปประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (ไม่รวมชาวต่างชาติ)

 

 

* ข้อมูลจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

Tags: ,