Xiao I หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รุ่นล่าสุดจากผู้ผลิตจีน

มันสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ และตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้งานได้ มีฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมข้อมูลของชีวิตประจำวันของมนุษย์มามากกว่าสิบปี โดยระบบประมวลผลนั้นทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์

Tags: