บันทึกการเสวนาพิเศษในหัวข้อ ‘บทบาท ความกดดัน และความคาดหวังของสตรีหมายเลขหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป’ ร่วมพูดคุยโดย

  • ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีนิยม
  • จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร The Hollywood Reporter Thailand
  • นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Momentum
Tags: , , , ,