กรุงเทพมหานครจัดทำระบบ BKK HELP สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเอง ทำให้ผู้แจกและผู้รับสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า แก้ปัญหาความแออัดในการรับสิ่งของหรืออาหาร สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มารับบริจาคได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคด้วย

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน 3 แนวทาง ได้แก่

  1. การแจกตามครัวเรือน ในลักษณะของการเคาะประตูบ้านแจก เพื่อลดการรวมตัวกันของประชาชน

  2. การบริจาคให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดยผู้บริจาคไม่ต้องเดินทางไปอยู่ในที่มีผู้คนรวมกันจำนวนมาก หน่วยงานจะจัดสรรสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมและนำไปส่งมอบแก่ประชาชนในชุมชนได้โดยตรง

  3. การบริจาคด้วยตนเอง โดยกรุงเทพมหานครได้จัดจุดแจกสิ่งของ เบื้องต้นกำหนดไว้จำนวน 71 จุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต และจัดช่วงเวลาในการแจกออกเป็น 3 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 07.00 – 09.00 . รอบกลางวัน 11.00 – 13.00 . และรอบเย็น เวลา 16.00 – 18.00 .

BKK HELP 

ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเอง

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์http://bkkhelp.bangkok.go.th/และเลือกจุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่จัดไว้ โดยแต่ละจุดจะมีรายละเอียดว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในช่วงเวลาใดบ้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละจุดในพื้นที่เพื่อให้ผู้บริจาคดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

  2. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในระบบ ชี้แจงรายละเอียด และทำการนัดหมายล่วงหน้า จากนั้นรอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

  3. อัปเดตจุดบริจาคลงเว็บไซต์

  4. นำสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคแจกจ่าย โดยสำนักงานเขตในพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก อาทิ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) โดยจัดพื้นที่นั่งรอ พื้นที่นั่งทาน และพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ พร้อมแนะนำวิธีการแจกของอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้แจกและผู้รับ

Tags: , , , ,