ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 9,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ  9,157  ล้านบาท ส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทั้งการขายหุ้นบริษัทไทยประกันชีวิตออกไป การปรับโครงสร้างพนักงานมีโครงการสมัครใจให้ลาออก โดยจ่าย 33.3 เดือน สำหรับพนักงานอายุ 55  ปีขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพแจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ  7,671 ล้านบาท ลดลง 15% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 9,028 ล้านบาท ส่วนหนึ่งคือ รายได้จากค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ลดลง แต่ยังได้รายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 7,032 ล้านบาท ลดลง 44.7 % จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ  12,736 ล้านบาท ส่วนหนึ่งคือปีที่แล้วมีการขายหุ้นบริษัทเงินติดล้อ จึงทำให้กำไรมีการก้าวกระโดดอย่างมาก

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ     6,581  ล้านบาท ลดลง 34.47% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ  10,044  ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนใหม่ ซึ่งทำให้บางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน แต่มีการเติบโตของยอดสินเชื่อจำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย  แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ  6,082 ล้านบาท ลดลง 16.7% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ  7,301  ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง แต่ยังมีการเติบโตของสินเชื่อ การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี 

ธนาคารทหารไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ  4,163 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 163% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 1,578 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาการจากควบรวมกับธนชาต ทำให้มีการรับรู้รายได้ของธนชาตเข้ามา

ธนาคารเกียรตินาคิน แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ   1,484   ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.08% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 1,228 ล้านบาท ส่วนหนึ่งรายได้มาจากค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ  1,483 ล้านบาท ลดลง 14% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ  1,729  ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากใช้มาตรการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เป็นครั้งแรก และผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 1,079  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 442  ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าดำเนินงาน และการลดต้นทุนด้านเครดิต

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ      708  ล้านบาท ลดลง 12% จากไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 806  ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของกำไรสุทธิส่วนใหญ่ที่มาจากการ Mark to Market (การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม) ของเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS9)

รูป Reuters/ Sukree Sukplang

Tags: , , ,