กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund) ร่วมกับสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (Zoological Society of London) เผยแพร่รายงาน Living Planet Report ประจำปี ค.ศ. 2020 พร้อมกับข้อเท็จจริงที่น่าตื่นตะลึงจากการเก็บข้อมูลสัตว์ป่า 4,392 ชนิดพันธุ์ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั่วโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2016 พบว่าปริมาณประชากรเฉลี่ยลดลงกว่า 68 เปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นการลดลงของประชากรสัตว์ป่าที่รวดเร็วที่สุดในรอบหลายล้านปี

ภูมิภาคที่เผชิญกับวิกฤตรุนแรงที่สุดคือลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ประชากรสัตว์ป่าลดลงเฉลี่ย 94 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ และพื้นที่ชุมน้ำ การบุกรุกของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โรคระบาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศที่ถูกทำลายยังเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสัตว์ พืช และแมลงอีกกว่าหนึ่งล้านสายพันธุ์ที่อาจสูญพันธุ์ในศตวรรษหน้า

แหล่งที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมลงในอัตราที่น่ากังวลที่สุดคือแหล่งน้ำจืด การศึกษาพบว่าเราสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลกราว 85 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลดลงราว 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เนื่องจากภัยคุกคามสำคัญอย่างการสร้างเขื่อนซึ่งเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำตามธรรมชาติ และการทำเหมืองทรายตลอดลำน้ำ

แน่นอนว่าเรายังคงมีความหวังโดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ต้องปรับตัวคือการผลิตอาหารและภาคการเกษตรซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบทั้งด้านพลังงาน การจัดการมหาสมุทร และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

ที่สำคัญคือการปรับทัศนคติต่อธรรมชาติ เพราะระบบนิเวศที่ดีไม่ได้มีคุณค่าเชิงสุนทรียะเท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมที่ดียังสร้าง ‘นิเวศบริการ’ ไม่ว่าจะเป็นการผสมเกสรของแมลงตามธรรมชาติ ป้องกันชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะ ผลิตอากาศและน้ำสะอาดของผืนป่า รวมถึงเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญอย่างปลาทั้งจากแม่น้ำและทะเล

ที่มา

https://edition.cnn.com/2020/09/09/world/wwf-report-species-decline-climate-scn-intl-scli/index.html

http://www.sciencetimes.com/articles/27251/20200910/wwf-reports-catastrophic-decline-global-wildlife-population.htm

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/09/2091362/0/en/68-Average-Decline-in-Species-Population-Sizes-Since-1970-Says-New-WWF-Report.html

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่

https://livingplanet.panda.org/

ภาพ : REUTERS/Amir Cohen