การแข่งขันของกาฟาในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ (ภาพโดย กิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล)