Asexuality Movement: มนุษย์ที่ ‘ไม่ฝักใจ’ ทางเพศ

คนกลุ่มนี้อาจมีความสัมพันธ์แบบ ‘โรแมนติก’ ได้ โดยไม่อยาก ‘ใคร่’ แล้วที่สำคัญก็คือ ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้จะมีเซ็กซ์ไม่ได้