SEARCH

ภาษีเงินได้ ‘หุ่นยนต์’ ธรรมดา

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla, Spacex และ Neuralink เป็นห่วงว่าในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะทำงานแทนมนุษย์ จนทำให้เกิดการว่างงานอย่างมหาศาล และสังคมมนุษย์คงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากหันไปพึ่งระบบ Universal Basic Income หรือระบบประกันรายได้พื้นฐานให้กับทุกคนในสังคม...