SEARCH

มนุษย์เงินเดือนจะเกษียณอายุจากการทำงานเมื่อไหร่ดี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกณฑ์อายุเกษียณที่ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับหลายประเทศ แต่ถ้าเราอยากจะเกษียณให้เร็ว เราต้องมีเงินเก็บเท่าไรจึงจะอยู่ได้จนถึงบั้นปลายชีวิต...