SEARCH

ประสบการณ์ฝึกงานสุดโหดของนักศึกษาไทยกับองค์กรชั้นนำในลอนดอน

เรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษาในลอนดอน ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ในบริษัทใหญ่และการเรียนรู้ด้วยตนเองในบริษัทสตาร์ตอัป...