SEARCH

Mansplaining: ชายผู้รู้ดีทุกเรื่อง

Mansplainer เป็นคำศัพท์ผสมซึ่งหมายถึง ชายผู้รู้ดีไปทุกเรื่อง ชอบแสดงความรู้และความคิดเห็น แม้กระทั่งกับคนที่รู้ประเด็นนั้นๆ มากกว่าตัวเขาเอง!...