SEARCH

ผู้นำประชานิยมแบบทักษิณ: เก็บตกเสวนา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ดันแคน แมคคาร์โก ที่ฮาร์เวิร์ด

ถกประเด็นการเมืองไทยสะท้อนไปถึงการเมืองของต่างประเทศ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และศาสตราจารย์ดันแคน แมคคาร์โก แสดงความคิดเห็นในงานเสวนาเรื่อง ‘ทำความเข้าใจมหาเศรษฐีประชานิยม ทักษิณ ชินวัตร จากประเทศไทย’ ...