SEARCH

รู้ศัพท์ถึงราก ‘มาราธอน’ จากการวิ่ง ถึงเครื่องเทศ

สถานที่จำนวนมากชอบตั้งชื่อตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ พืชพันธุ์ และสัตว์ประจำถิ่น ในทำนองเดียวกัน marathon ในภาษากรีก หมายถึง เฟ็นเนิล (fennel) หรือที่คนไทยเรียก ผักชีล้อม ...