SEARCH

รถอัจฉริยะ ตอน ‘ผลพวงต่อโมเดลธุรกิจ ตลาดงาน และเมือง’

รถอัจฉริยะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์ ตลาดงาน และการออกแบบเมืองในอนาคตอย่างไร เมื่อรถยนต์ไม่ต้องมีคนขับ และคนอาจไม่ต้องการครอบครองรถอีกต่อไป...