SEARCH

รวม 23 ภาพหาชมยากสมัยรัชกาลที่ 5 รำลึกวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยรับรู้กันในนาม 'วันปิยมหาราช' ซึ่งมาจากพระราชสมัญญานาม 'สมเด็จพระปิยมหาราช' ที่มีความหมายว่า 'พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน'...