SEARCH

ด้านมืดของเศรษฐกิจ ‘แบ่งปัน’

เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) คำศัพท์มาแรงในปัจจุบัน สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเพราะเป็นการนำสินทรัพย์ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ แต่นอกจากภาพสวยหรู ยังมีด้านมืด ที่ดูจะตรงข้ามป้ายชื่อ ‘เศรษฐกิจแบ่งปัน’ อย่างสิ้นเชิง...

ทำอย่างไรจึงจะมัดใจคนเจนวาย มิตรผลเผยสูตร

การลดลงของวัยแรงงานในอนาคต จะทำให้เกิดการแย่งชิงแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะคนเจนวายที่มีอยู่ประมาณ 16.45 ล้านคน หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ของวัยแรงงานทั้งหมด ทำอย่างไรจึงจะมัดใจคนกลุ่มนี้ได้...