SEARCH

​‘อาสนวิหารอัสสัมชัญ’ ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความงดงาม

วัดอัสสัมชัญมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาสนวิหารซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสมัยเรอเนซองส์ และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่งดงามที่สุดในประเทศไทย...