SEARCH

​The Remnants : แอกแห่งการต่อต้าน

​The Remnants ภาพยนตร์สารคดีเกาหลีใต้ เล่าเรื่องการชุมนุมประท้วงที่ยองซานในปี 2008 ที่คร่าเอาชีวิตของผู้คนที่ร่วมชุมนุม หรือไม่ก็ทำให้ชีวิตพวกเขาพินาศ เพื่อสุดท้ายจะพบว่าไม่มีอะไรเหลือนอกจากความทรงจำขาดๆ เกินๆ ...