SEARCH

​‘อาชีวะฝีมือชน’ ขับเคลื่อนอนาคตไทยด้วยนักเรียนอาชีวะ

การศึกษาสายอาชีวะเป็นกำลังหลักในการผลิตแรงงานมีทักษะมาช่วยพัฒนาประเทศ และยังช่วยให้นักศึกษามีอาชีพ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทลายอคติที่มีต่อการศึกษาด้านนี้...