SEARCH

​ปรากฏการณ์ 'โจชัว หว่อง' เมื่อคนรุ่นใหม่ปะทะมหาอำนาจ

โจชัว หว่อง เคลื่อนไหวตั้งแต่อายุ 14 ปี ต่อต้านตั้งการครอบงำจากจีน ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งผู้นำ ในัวนที่ 17 สิงหาคม 2560 เขาก็ถูกจับตัวเข้าเรือนจำ ...