SEARCH

​งานศิลปะที่ไม่ยอมประนีประนอมใต้ยุคเผด็จการนาซี

ในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไร้ไร้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่เว้นแม้แต่การแสดงออกทางศิลปะ ศิลปินที่ทำงานไม่ต้องตรงกับอุดมการณ์ของรัฐต้องประสบกับความยากลำบาก เช่นเดียวกับศิลปินภายใต้ยุคเผด็จการนาซี ที่มีฮิตเลอร์คอยจับตาปราบปรามศิลปะโมเดิร์นอาร์ตอันแหกคอก...