SEARCH

​ประทับจิต นีละไพจิตร

ชีวิตของประทับจิตอาจเรียบง่ายกว่านี้ เธออาจจะเป็นครู หรือทำงานบางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เธอร่ำเรียนมา อาจเป็นเพราะชะตากรรมของสมชาย นีละไพจิตร พ่อผู้ซึ่งนำพาให้ชีวิตของเธอมาทำงานในงานสายนี้...