SEARCH

ศิลปินควรข้องแวะการเมืองหรือไม่

บางครั้งศิลปะเป็นเครื่องมือที่รัฐชาตินิยมใช้กล่อมเกลาประชาชน แต่บางครั้งมันก็เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการ ...

​Simple Sensibility ดีไซน์เรียบง่ายที่ได้จากการสังเกตของนาโอโตะ ฟูคาซาวะ

นาโอโตะ ฟูคาซาวะ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของมูจิ (MUJI) กับแนวคิดการออกแบบอันเรียบง่ายที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้ใช้เสมอ ...

​งานศิลปะที่ไม่ยอมประนีประนอมใต้ยุคเผด็จการนาซี

ในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไร้ไร้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่เว้นแม้แต่การแสดงออกทางศิลปะ ศิลปินที่ทำงานไม่ต้องตรงกับอุดมการณ์ของรัฐต้องประสบกับความยากลำบาก เช่นเดียวกับศิลปินภายใต้ยุคเผด็จการนาซี ที่มีฮิตเลอร์คอยจับตาปราบปรามศิลปะโมเดิร์นอาร์ตอันแหกคอก...

​จาก 'ศิลปะที่ถูกคัดทิ้ง' ถึงงานศิลป์ที่เชื่อมโยงกับโลก

แกะรอยประวัติศาสตร์เบื้องหลังของผลงานก้องโลก ที่เปลี่ยนศิลปะจากของสงวน สูงส่ง ไม่เกี่ยวกับใคร ไปสู่ศิลปะในฐานะเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง...