SEARCH

​เช็กความพร้อม ‘บัตรแมงมุม’ ก่อนนำร่องตุลาคมนี้

หากเป็นไปตามแผน ‘บัตรแมงมุม’ จะเป็นตั๋วที่รวมการเดินทางทุกประเภทเอาไว้ในบัตรเดียว แต่ก่อนหน้าเริ่มใช้งาน ควรมีการเตรียมการอะไรก่อนหรือไม่...