SEARCH

ภาษาเจ้า ภาษานาย : ไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษ เพราะ “จิตรใจจะเปรี้ยวไปเสียหมด”

ภาษาเจ้า ภาษานาย เขียนโดย อาวุธ ธีระเอก พาเราย้อนอดีตไปดูว่า เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาภาษาอังกฤษของคนไทยในประวัติศาสตร์...