SEARCH

หลักฐานซีไอเอปี 1955 พบภาพถ่ายฮิตเลอร์ปรากฏตัวที่โคลอมเบีย

ฮิตเลอร์เสียชีวิตเมื่อไร จริงหรือว่าเขาฆ่าตัวตายในช่วงวันสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้างเชื่อว่าเขาหลบไปอยู่ที่โคลอมเบีย...