SEARCH

นักฟุตบอลไทยเซเลบ: จากแรงงานนักกีฬาสู่วีรบุรุษของสังคม

ปัจจุบัน นักฟุตบอลกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสื่อบันเทิงและโซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวของ ‘นักฟุตบอลไทยเซเลบ’ ซึ่งเป็นสถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานงานนักกีฬา ...