SEARCH

​เยี่ยมบ้านฟรอยด์ (ตอนพิเศษ) ตอน ‘สุสานและความฝัน’

การแยกโลกของความฝันกับโลกของความเป็นจริงออกจากกัน มีลักษณะของการแยกขั้วที่ผิดพลาด เนื่องจากโลกทั้งสองใบนั้นล้วนเชื่อมโยงกันและสะท้อนรูปแบบในการดำรงอยู่ของความเป็นคนในตัวเรา...