Special Report

แก้กฎหมายบัตรทอง: วิวาทะว่าด้วยการแยกเงินเดือนหมอ

งบเหมาจ่ายรายหัวที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งเมื่อหักเงินเดือนของบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นๆ ออก ก็จะทำให้เหลืองบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์แตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล...